Dojazd / GPS
Będzin
ul. Sielecka 93B

GPS N: 50° 18' 28"
E: 19° 8' 38"  

Zobacz dojazd

Kontakt
  • telefon :

    (032) 267 - 57 - 14

  • fax :

    (032) 267 - 59 - 14

  • e-mail :

    wirex@wirex.bedzin.pl

Zobacz kontakt

Wybierz Kategorie

Utylizacja odpadów

Możecie u nas zostawić gruz lub zamówić kontener pod wskazany adres.

 

Oferujemy utylizację materiałów powstałych wskutek wyburzenia, remontu czy przebudowy. Wsród nich znajdują się

mi.in.: asfalt, odpady cermiczne, odpady z betonu, odpady z remontu przebudowy dróg, gleba, czy tłuczeń torowy.

Prowadzimy również sprzedaż kruszyw z recyklingu

Oferujemy zagospodarowanie odpadów takich jak:

 

 L.p. KOD ODPADU
 RODZAJ ODPADU


Grupa 02. Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
1.  02 01 03
Odpadowa masa roślinna
2.  02 01 07
Odpady z gospodarki leśnej
3.  02 01 09
Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
4.  02 03 04
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
Grupa 03. Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.
5.  03 01 01
Odpady kory i korka
6.  03 01 05
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
7.  03 03 01
Odpady z kory i drewna
8.  03 03 05
Szlamy z odbarwiania makulatury
9.  03 03 10
Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
Grupa 06. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej.
10.  06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienionew 06 03 15

Grupa 07. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
11.
 07 02 13
Odpady tworzyw sztucznych
12.
 07 02 14*
Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory
13.
 07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14  

14.
 07 02 99
Inne niewymienione odpady
Grupa 08. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich.
15.
 08 01 11*
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
Grupa 10. Odpady z procesów termicznych.
16.
 10 01 01
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
17.
 10 01 02
Popioły lotne z węgla
18.
 10 01 05
Stałe odpady z wapiennych metod odsiarczania gazów odlotowych
19.
 10 01 07
Produkty z wapiennych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
20.
 10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

21.
 10 02 10
Zgorzelnia walcownicza
22.
 10 02 80
Zgary z hutnictwa żelaza
23.
 10 03 80 Słone żużle z produkcji wtórnej
24.
 10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej ( z wyłączeniem 10 05 80)

25.
 10 09 03
Żużle odlewnicze
26.
 10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przez procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

27.
 10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

28.
 10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

29.
 10 09 80
Wybrakowane wyroby żeliwne
30.
 10 09 99
Inne niewymienione odpady
31.
 10 10 03
Zgary i żużle odlewnicze
32.
 10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przez procesami odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

33.
 10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 08

34.
 10 12 08

Wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

35.
 10 13 82
Wybrakowane wyroby
Grupa 12. Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
36.
 12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

37.
 12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania  metali kolorowych

38.
   12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z  obróbki metali niezawierających chlorowców

39.
 12 01 13
Odpady spawalnicze
40.
 12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

41.
 12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

42.
 12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne nież wymienione w 12 01 20

43.
 12 01 99
Inne niewymienione odpady
Grupa 13. Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).
44.
13 01 10*
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
45.
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
46.
13 02 05*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
47.
13 02 06*
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
48.
13 02 07*
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
49.
13 02 08*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowne
50.
13 07 01*
Olej opałowy i olej napędowy
51.
13 07 02*
Benzyna
52.
13 07 03*
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
Grupa 14. Odpady z rozpuszczalnikóworganicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08).
53. 14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Grupa 15. Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach.
54.
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
55.
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
56.
15 01 03
Opakowania z drewna
57.
15 01 04
Opakowania metalowe
58.
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
59.
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
60.
15 01 07
Opakowanie ze szkła
61.
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
62.
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
63.
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
64.
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
65
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
Grupa 16. Odpady nieujęte w innych grupach
66.
16 01 03
Zużyte opony
67.
16 01 04*

Zużyte nienadające się do użytkowania pojazdy

68.
16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

69.
16 01 08*
Elementy zawierające rtęć
70.
16 01 10*
Elementy wybuchowe (np.poduszki powietrzne)
71.
16 01 11*
Okładziny hamulcowe zawierające azbest 
72.
16 01 12
Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 14
73.
16 01 13*
Płyny hamulcowe
74.
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 
75.
16 01 15
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
76.
16 01 16
Zbiorniki na gaz skroplony
77.
16 01 17
Metale żelazne
78.
16 01 18
Metale nieżelazne
79.
16 01 19
Tworzywa sztuczne
80
16 01 20
Szkło
81.
16 01 21*
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
82.
16 01 22
Inne niewymienione odpady
83.
16 01 99
Inne niewymienione odpady
84.
16 02 11*
Zużyte urządzenia zawierające freon, HCFC, HFC
85.
16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
86.
16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
87.
16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
88.
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe 
89.
16 06 02*
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
90.
16 07 09*
Odpady zawierające inne niż substancje niebezpieczne
91.
16 08 01
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
92
16 08 07*
Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
93.
 16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

Grupa 17. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
94.
17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek

95.
17 01 02
Gruz ceglany
96.
17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia

97.
17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

98.
17 01 80
Usunięte tynki, okleiny i tapety
99.
17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

100.
17 01 82
Inne niewymienione odpady
101.
17 02 01
Drewno
102.
17 02 02
Szkło
103.
17 02 03
Tworzywa sztuczne 
104.
17 03 02

Asfal inny niż wymieniony w  17 03 01

105.
17 03 80
Odpadowa papa
106.
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
107.
17 04 02
Aluminium
108.
17 04 03
Ołów
109.
17 04 04
Cynk
110.
17 04 05
Żelazo i stal
111.
17 04 06
Cyna
112.
17 04 07
Mieszaniny metali
113.
17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

114.
17 05 03*
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB)
115.
17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

116.
17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

117.
17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w  17 05 07

118.
17 06 04

Materiał izolacyjny inne niż  wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

119.
17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

120.
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontarzu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Grupa 19. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z czyszczenia ścieków oraz uzdatniania wody pitnej do celów przemysłowych.
121.
19 05 03
Kompost nieodpowiadający wymaganiom ( nienadający sie do wykorzystania )
122.
19 10 01 Odpady żelaza i stali
123.
19 10 02
Odpady mtali nieżelaznych
124.
19 12 02
Metale żelazne
125.
19 12 03
Metale nieżelazne
126.
19 12 06*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
127.
19 12 07
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
128.
19 12 09
 Minerały ( piasek, kamienia )
129.
 19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z  mechanicznej obróbki odpadów  zawierające sustancje  niebezpieczne

Grupa 20. Odpady komunalne.
130.
20 01 01
Papier i tektura
131.
20 01 02
Szkło
132.
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
133.
20 01 10 Odzież
134.
20 01 11
Tekstylia
135.
20 01 13*
Rozpuszczalniki
136.
20 01 14*
Kwasy
137.
20 01 15*
Alkalia
138.
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
139.
20 01 19*
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności  ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy , insektycydy )
140.
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
141.
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
142.
20 01 25*
Oleje i tłuszcze jadalne
143.
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
144.
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
145.
20 01 28*
Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
146.
20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

147.
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
148.
20 01 31*
Leki cytoksyczne i cytostatyczne
149.
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
150.
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
151.
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
152.
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne skladniki
153.
20 01 36
Tworzywa sztuczne
154.
20 01 37*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
155.
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
156.
20 01 39
Tworzywa sztuczne
157.
20 01 40 Metale
158.
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
159.
20 01 99
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
160.
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
161. 20 02 02
Gleba i ziemia w tym kamienie
162.
20 02 03
Inne odpady ulegające biodegradacji
163.
20 03 02
Odpady z targowisk
164.
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
165.
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
166.
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
167.
20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Istnieje możliwość podstawienia kontenerów na odpady.

 

DECYZJE NA ODZYSK ODPADÓW

6220.0003.2016 z dnia 29.11.2016 - KRUSZYWA

1907.OS.2014 z dnia 25.09.2014- BRYKIE, PELLET, ZRĘBKI

DECYZJE NA ZBIERANIE ODPADÓW

1.WŚiL.6233.0026.2013 z dnia 08.05.2013

2.WŚiL.6233.0055.2013 z dnia 16.09.2013

3.WŚiL.6233.0022.2014 z dnia 07.04.2014

4.WŚiL.6233.0089.2014 z dnia 18.12.2014

5.WŚiL.6233.0005.2016 z dnia 16.02.2016

DECYZJE NA TRANSPORT ODPADÓW

WŚiL.6233.0006.2012 z dnia 28.03.2012

WŚiL.6233.0013.2013 z dnia 22.03.2013

WŚiL.6233.0074.2012 z dnia 08.01.2013

WŚiL.6233.0078.2013 z dnia 26.11.2013